Η Αίγινα γίνεται ελεύθερη από την TTIP

Video /ΒΙΝΤΕΟ (λεπτό 10.55 μέχρι 26.25)

Αίγινα γίνεται ελεύθερη από την TTIP

Aegina
joins the TTIP-Free cities network

Council meeting TTIP

Στις 4 Ιουλίου 2016 το Δημοτικού Συμβούλιο της Αίγινας δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του, του Νικόλαου Οικονόμου, να μπει η Αίγινα στο Δίκτυο Πόλεων ελεύθερων από τις συμφωνίες TTIP και CETA. Παρουσιάζοντας την πρόταση ο κ. Οικονόμου διάβασε σχετική επισ τολή των Φίλων της Φύσης που εξέθετε τους κινδύνους που ενέχουν αυτές οι συμφωνίες για τους πολίτες, την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα αγροτικά προϊόντα.

(ΤΤΙΡ: Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, μια εμπορική συμφωνία Ευρώπης-ΗΠΑ υπό διαπραγμάτευση και το καναδικό της αντίστοιχο η CETA [Comprehensive Economic and Trade Agreement]).

Την πρόταση υποστήριξαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Τσατήρης, Παπαδόπουλος και Δελής και περάσε ομόφωνα. Έτσι η Αίγινα είναι πλέον ο 24ος Δήμος της Ελλάδας που συμβολικά ανακηρρύσεται ως ελεύθερη από αυτές τις συμφωνίες που αν εγκριθούν θα μπορούν να καταργήσουν την αξιολόγηση προϊόντων ως Π.Ο.Π., κάτι που θα βλάψει το φιστίκι. Θα μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος καθώς πολλοί κανόνες θα θεωρηθούν ως εμπόδια στο παγκοσμιοποιημένο εμπόριο. Τέλος θα
δυσκολέψουν τις αναθέσεις και προμήθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς οι αναθέτοντες θα κινδυνεύουν συνεχώς από μηνύσεις από πολυεθνικές σε σχέση με τα διαφυγόντα τους κέρδη πχ. λόγω κανόνων προστασίας περιβάλλοντος και υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν περίπου μια δεκαετία οι τοπικές αυτοδιοικήσεις είχαν κάνει μια αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα («μεταλλαγμένα») οι οποίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στο να περιορίσουν την εισβολή τους στην Ευρώπη συγκριτικά με το τι συνέβη σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες
On 4th July 2016 the Municipal Council of Aegina accepted the proposal of its President Nikolaos Oikonomou for Aegina to join the TTIP-and-CETA- Free Cities Network. Presenting the proposal Mr.Oikonomou read a relevant letter from the Naturefriends, exposing the dangers inherent in these agreements for citizens, central government, local government, agricultural products and much else.

(ΤΤΙΡ: Transatlantic Trade and Investment Partnership, a trade agreement between European and the USA at present under negotiation, and its Canadian equivalent CETA [Comprehensive Ecoomic and Trade
Agreement]).

The proposal was supported by the councilors Messrs. Tsatiris, Papadopoulos and Delis, and passed unanimously. Thus Aegina becomes the 24th municipality in Greece to declare itself symbolically free from this agreement which, if approved, will be able to abolish the assessment of products as Protected Designation of Origin, directly affecting the pistachios of Aegina. They also have the potential to undermine, fatally, health and environment protection, because many regulations will be regarded as obstacles to free trade. Finally they will complicate contracts and orders by local government, putting contracting parties at continual risk of being sued by multinationals on the grounds of “lost profits”, for example because of environmental and health protection regulations. Bear in mind that about ten years ago local government made similarly symbolic moves against genetically modified food, which proved effective in limiting its incursions into Europe by comparison with what happened in some other countries.

For more information see: https://euobserver.com/regions/133173

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s