The first public function / Η πρώτη εκδήλωση

Το κίνημα DIEM25 ιδρύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο από το πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνη Βαρουφάκη.

Το μανιφέστο του κινήματος παραθέτει τέσσερις αρχές:

1. Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να είναι ελεύθερο, εφόσον παραβιάζεται η δημοκρατία ενός άλλου.

2. Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, εάν σε ένα άλλο αρνούνται την αξιοπρέπεια.

3. Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να ελπίζει σε ευημερία εάν ένα άλλο ωθείται προς την μόνιμη αφερεγγυότητα και την οικονομική ύφεση.

4. Η ευημερία απαιτεί ανάπτυξη που να συνάδει με την ανθρώπινη ανάπτυξη και την οικολογική ισορροπία.

Το κίνημα αναφέρει ότι στόχοι του είναι:

Ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τερματισμός της μετατροπής όλων των σχέσεων σε σχέσεις εξουσίας.

Η υποβολή της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών στην βούληση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού λαού και
Η εκ νέου πολιτικοποίηση των κανόνων που διέπουν την ενιαία αγορά.

 

Tην Τετάρτη 4 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της DIEM25 Spontaneous Collective (DSC) Αίγινας. Η πρώτη εκδήλωση της ομάδας προγραμματίζεται για την Κυριακή 15 Μαϊου ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Αιτίες & ευθύνες για την διόγκωση του

Γιατί δεν είναι βιώσιμο & η ελάφρυνση του είναι αναγκαία…

Το προκαταρτικό πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας για το Χρέος εντόπισε τις αιτίες και ευθύνες όσων συνέβαλλαν στην διόγκωση του ελληνικού χρέους και μας οδήγησαν στο σημερινό καθεστώς αδήλωτης χρεωκοπίας. Το πόρισμα εξηγεί επίσης πως αυτή η διόγκωση μας επέβαλε ένα χρέος μη βιώσιμο το οποίο με τις παρεμβάσεις της Τρόικας μετατράπηκε σε αθέμιτο. Επιπλέον εξηγεί πως, με τις παρανομίες και παραβάσεις αρχών που μας επέβαλαν τα Μνημόνια, το χρέος αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί παράνομο και επαχθές.

Ο Αθανάσιος ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ, μέλος της Επιτροπής Αλήθειας για το Χρέος, θα εστιάσει το πρώτο μέρος της ομιλίας του στην επεξήγηση αυτών των εννοιών και στις πραγματικές αιτίες και ευθύνες διόγκωσης του χρέους που καταγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο του πορίσματος το οποίο συντόνισε και στο δεύτερο στο οποίο συμμετείχε.

Ο Νίκος ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ, επίσης μέλος της Επιτροπής και Αιγινήτης, θα εξηγήσει πως στατιστικές αλχημείες χρησιμοποιήθηκαν για να το εμφανίσουν ακόμα πιο μεγάλο από ότι ήταν για να προκαλέσουν την αδήλωτη πτώχευση του 2009, ανοίγοντας τον δρόμο στην κηδεμονία μας από την Τρόικα.

Ο Αθανάσιος ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ, οικονομολόγος, στην δευτερολογία του, θα εξηγήσει, για να ανοίξει την συζήτηση, γιατί το χρέος δεν είναι βιώσιμο και η ελάφρυνση του απολύτως απαραίτητη.

http://greekdebttruthcommission.org/assets/porisma1.pdf

The DIEM25 movement was founded on 9th February 2016 in Berlin by the former Greek Finance Minister Yanis Varoufakis.

The movement’s manifesto cites four principles:

1. No European people can be free as long as another’s democracy is violated

2. No European people can live in dignity as long as another is deprived of it

 

3. No European people can hope for prosperity if another is pushed into permanent insolvency and depression

 

4. Prosperity requires growth that is compatible with human development and ecological equilibrium.

The movement’s declared aims are :

Democratisation of the European Union.

An end to the reduction of political relations into relations of power.

Subjection of the Brussels bureaucracy to the will of sovereign European peoples and

Re-politicisation of the rules that govern our single market and common currency

 

On Wednesday 4th May the first meeting was held of the DIEM25 Spontaneous Collective (DSC) of Aegina. The group’s first public function is programmed for Sunday 15th May at 11 a.m. in the meeting room of the Aegina Women’s Association.

 

 

BASIC TRUTHS ON THE DEBT

Reasons and responsibilities for the debt explosion

Why it is not viable and why debt relief is necessary

The preliminary report of the Truth Commission on the Debt identified the reasons and the responsibilities for the explosion in the Greek debt which led us to the present situation of undeclared bankruptcy. The report also explains that this explosion imposed on us an unsustainable debt which with the interventions of the Troika was transformed into illegitimate debt. It moreover explains how through the illegal actions and violations of principle imposed by the Memoranda, this debt may be characterized as illegal and odious.

Athanasios Contargyris, member of the Truth Commission for the Debt, will in the first part of his presentation focus on explaining these concepts and the real reasons and responsibilities for the debt explosions, which are recorded in the first chapter of the report, which he himself co-ordinated and in the second, in which he participated.

Nikos STROBLOS, also a member of the Truth Commission and an Aeginetan, will explain how statistical manipulation was employed to present the debt as even larger than it was so as to produce the undeclared bankruptcy of 2009, opening the way for the Troika’s guardianship over us.

 

In the second part of his presentation, Athanasios Contargyris, economist, will explain, to open up discussion, why the debt is unsustainable and why debt relief is absolutely imperative.

http://cadtm.org/Preliminary-Report-of-the-Truth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “The first public function / Η πρώτη εκδήλωση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s